Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pozdrav otce biskupa Mons. Jana Vokála

(účastníkům setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové ze dne 7. 6. 2012)

Drazí bratři a sestry,

Mons. Jan Vokálrád Vás všechny pozdravuji. Shromáždili jste se z klášterecké farnosti a mnohých jiných míst přesahujících i hranice naší diecéze, abyste společně slavili nejsvětější Oběť a v následném programu se blíže seznámili se životem Aničky Tomanové, kterou si Pán povolal z tohoto světa v roce 1957.

Její velikost rozhodně nespočívá v mimořádných darech, jako např. stigmatech, ale v tom, jak se snažila následovat našeho Pána, který praví: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme na sebe svůj kříž a následuje mě.“ (srov. Lk 9, 32)

Anička se již od nejútlejšího věku učila svoji těžkou nemoc postupného ochrnutí nést s upřímnou odevzdaností do vůle Boží. Ti, kdo se s ní setkávali, také dosvědčují, že i přes tento svůj kříž pro každého nacházela vlídné slovo.

Jistě i ona musela zápasit se zlem. O to více s ním musí zápasit dnešní člověk, stále více vystavován nástrahám bezbožné doby, aby přemáhal ďábla a sklon ke hříchu, a tím si uchoval ryzí lásku k Bohu. Právě svatost života je vyjádřením opravdové lásky k Bohu a bližnímu. V tomto smyslu Apoštolská konstituce Lumen Gentium (kap. V) II. Vatikánského koncilu zdůrazňuje všeobecné povolání každého křesťana k dokonalosti života a ke svatosti.

Moji drazí, Církev svatá má na paměti duchovní prospěch věřících také tím, že ve velmi výjimečných případech potvrzuje svatost některých následovníků Krista tím, že je slavnostním blahořečením a kanonizací prohlašuje za svaté, aby je tím světu předložila za vzor k následování.

Na žádost Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové vám touto cestou rád sděluji, že mám v úmyslu zahájit kanonický diecézní proces beatifikace výše zmíněné Aničky Tomanové.

Bratři a sestry, ačkoli vás u této příležitosti kvůli četným pastoračním závazkům nemohu pozdravit osobně, zůstávám s Vámi spojen v modlitbě a ze srdce vám žehnám.

+Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký

Zpět