Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Promluva z Květné neděle A – 5. 4. 2020

P. Mirosław Piotr Fąs MSF

(promluva pro farníky během epidemie koronaviru a zákazu veřejných bohoslužeb)

Drazí bratři a sestry!

Dnes jako po celý Svatý týden, kdy si připomínáme události Ježíšova utrpení a smrti, nás Bůh zve, abychom si dávné události nejen připomenuli, ale udělali více. Jsme pozváni připojit se k Ježíšovi na cestě na Kalvárii a na každém kroku této cesty hledět do jeho srdce. Ať nás při tom vede hymnus svatého Pavla o Kristově pokoře, který jsme slyšeli v dnešním 2. čtení.

„Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost…sám sebe se zřekl“ (Flp 2, 6-7). Syn Boží se podrobil soudu hříšného člověka. Mohl by se někdo více zřeknout sebe než Ježíš? Co by mohlo být větším pokořením, než se nechat usmrtit vlastním stvořením? Zkusme si představit, jak Ježíš stojí nejen před veleradou a před Pilátem, ale i před tebou a mnou a pokorně se podřizuje našeho soudu a výsměchu. Každého z nás utvořil a dal nám vzácné dary, kterých máme užívat k oslavě jeho Otce. Místo toho my tyto dary používáme k jeho bičování, výsměchu a usmrcení.

„Stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8). Představme si bolest kříže – nejen fyzickou, ale i citovou a duševní bolest, asi takovou prožíváme nyní i my, v tomto období pandemie. Všichni ho opustili. Zdálo se, že i samo nebe se zavřelo. Ať se podíval kdekoliv, nikde nenašel útěchu a ujištění, že jeho tělesná muka budou pro někoho dobré. A přesto byl přesvědčený, že ho na kříž vedl Bůh. Proto se mu podřídil a důvěřoval svému Otci každým povzdechem. Učme se od Ježíše přijímat toto všechno, co se teď děje na světě.

„Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno“ (Flp 2,9). Ježíš je oslavený, protože se zřekl sebe a přijal smrt. Před tím, který jde na smrt, se sklánějí celá nebesa. Na tvářích andělů je vidět bázeň, to oni se dívají na oslavené rány a zamýšlejí se nad láskou, která ho přinutila přijmout smrt za nás a pro nás. Ježíš, skutečný Bůh a skutečný člověk, nesoucí kříž, přijímá utrpení a bolest, nebrání se před hřeby, nebojí se výsměchu, všechno přijímá, jen proto, že nás miluje.

Milovaný Pane Ježíši, padáme na kolena a v úctě se klaníme před tvou láskou k nám. V tomto Svatém týdnu naše setkání s Tebou bude jiné - jako nikdy předtím. Většinou budeme prožívat Tvé umučení, smrt a slavné Vzkříšení v tichu našeho domova. Přesto dej nám, Pane, více víry, naděje a lásky, abychom za Tebou došli k radosti Zmrtvýchvstání.

Amen.

Zpět