Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


5. neděle velikonoční – 10. 5. 2020

P. Mirosław Piotr Fąs MSF

(promluva pro farníky během epidemie koronaviru a zákazu veřejných bohoslužeb)

„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“.

Drazí bratři a sestry!

Tato slova apoštola Petra - která jsme dnes slyšeli v druhém čtení - nám zcela jasně ukazují pravdu, že křesťanství je cestou ze tmy ke světlu. Křesťanství je tedy způsob života, který člověka jednoduše obohacuje a pozvedá na vyšší úroveň lidské existence. Nikdo z nás nemá příliš rád temnotu. Když přichází noc, člověk se snaží zachránit světlem. Svítíme v našich domovech. Abychom mohli bezpečně řídit autem, rozsvítíme světla. Na jaře – jak se den prodlužuje – jsme rádi, že to bude jasnější déle. Děláme vše, co je v našich silách, abychom překonali temnotu, která pro nás může být – kromě doby spánku – velmi problematická.

Prostě je to naše lidská přirozenost, že světlo je pro nás nezbytné. A Bůh, který nás stvořil, to velmi dobře ví. V naších lidských dějinách však bylo období, kdy mezi lidmi vládla tma. A nebylo to o nedostatku tohoto fyzického světla, které potěší naše oči. Toto světlo bylo vždy přítomné, protože každé ráno vycházelo slunce nade všemi lidmi. Tma, která vládla mezi lidmi, byla jiného druhu. Byla to tma v srdcích lidí, protože lidé se odvrátili od Boha a šli cestou hříchů. A tento stav temnoty hříchů trval velmi dlouhou dobu. Lidstvo putovalo ve tmě, a člověk stvořený Bohem na jeho obraz nemohl být šťastný v této temnotě.

Ježíš, který přišel na zem jako Spasitel, zvítězil tuto temnotu, která spolu s hříchem vstoupila do srdcí lidí. O Velikonocích jsme oslavili Ježíšovo vítězství nad temnotou hříchu a smrti. Ježíš vyšel z hrobu po svém utrpení a jasně nám ukázal, že hřích a smrt byly jednou provždy poraženy. Světlo velikonočního rána je krásným symbolem tohoto vítězství. Proto nám dnes Svatý Petr dává jasně najevo, že křesťanský život je cestou ze tmy ke světlu. Problémem však je správné poznání tohoto světla ve našem životě. Člověk v poznání pravého světla může mít zmatek. Koneckonců i sám satan, který je hlavním činitelem hříšné temnoty, se nazývá Lucifer, tzn. „nesoucí světlo“, a stále se snaží lidi přesvědčit, že jeho návrhy jsou pro člověka skutečným světlem.

Dobrým příkladem je název historické epochy - osvícenství. Po celá léta se snaží lidi přesvědčit, že osvícenství přineslo světu skutečné světlo. I když lidský rozum hodně dosáhl, hned upadl do velké pýchy a projevila se lidská slabost. Otráveným plodem osvícenství byla francouzská revoluce, která měla na svých transparentech svobodu, rovnost a bratrství, ale tato prázdná hesla vedla k vraždě mnoha lidí.

Od té doby ďábel dokázal lidi přesvědčit, že jeho světelné návrhy jim mohou dát štěstí. A co z toho vyšlo, víme docela dobře. Ráj na zemi bez Boha postavili němečtí nacisté a sovětští bolševici. A výsledek byl hrozný a smutný!

Koncentrační a sibiřské tábory. Utrpení a smrt tolika milionů lidí. To se vždy stane, když lidé odmítnou Boží světlo a postaví tento svět na základech hříchu!

Drazí bratři a sestry!

Každopádně je to v naší době velmi podobné. Lidé pravděpodobně na tyto tragédie zapomněli a za poslední desetiletí udělali vše za každou cenu, aby vytlačili Ježíše a světlo jeho evangelia na okraj lidského života. A opět jsou účinky žalostné. Celé národy a společnosti jsou různými způsoby poškozeny. Lidem jsou ukládány různé odchylky jako něco normálního. A vražda nenarozených dětí stále pokračuje, a to i nyní, když pandemie ochromila tolik dalších oblastí našeho života.

Moderní člověk temnotu nazývá světlem a zlo nazývá dobrem. Ježíš chce, abychom byli „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abychom rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“. Proto musíme v této obtížné době vydat odvážné a nebojácné svědectví, že pouze Ježíš a jeho evangelium jsou jediným a pravým Světlem, které nám ukazuje správnou cestu v životě. Nebojme se o tom mluvit v různých situacích. Nebojme se ani toho, když se nám ostatní možná budou smát a přesvědčovat, že jsme temní lidé a že oni jsou moderní a osvícení.

Tento mor, který nás tak nějak ovlivňuje, lidmi trochu otřásl a možná alespoň dá něco, aby se zamýšleli. Protože mnozí už byli plně přesvědčeni, že moderní člověk ví a dokáže všechno. A mnozí byli také přesvědčeni, že vždy bude existovat reklama, nákupní centra a různá další zábava a lidé budou pouze konsumenti zboží, kterého máme nad rámec.

Ale Bůh pomocí malého viru otřásl světem a ukázal nám lidem své místo v řadě. Předtím jsme viděli, jak svět stavěl na základech lidské pýchy – bylo to jako věž Bábel, kterou Bůh zhroutil. A uvnitř je vystrašený člověk, kterému smrt hledí do očí. Ale pochopí lidé toto Boží znamení a toto varování? Někteří možná ano, ale mnozí pravděpodobně brzy zapomenou a budou se chtít vrátit k budování světa, aby byl takový, jaký byl. Budou chtít vybudovat svět bez Boha a bez hodnot, aby zase mohli žít podle své vůle.

„Jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“.

Drazí v Kristu!

Nyní naším nejdůležitějším úkolem je ukázat ostatním, že do tohoto pre-virového světa není návrat. Musíme jít za Ježíšovým Světlem, ukazovat na toto Světlo, protože pouze Ježíš je Světlo světa, a také Cesta, Pravda a Život! Modleme se, aby lidé tomu rozuměli. Pro tento úkol všem žehnám: ve jménu Otce i + Syna i Ducha svatého.

Amen.

Zpět